+420 721 126 836
info@hotelfriuli.cz

Obchodní podmínky

  1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení Hotel Friuli , (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.

  1. Ceny a jejich změny

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).
Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen voucher).

  1. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru.
Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem.
Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt.
Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

  1. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem.
Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou).
Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).
Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:

Storno podmínky (pokud není dohodnuto jinak)

storno 30 a více dní před zahájením pobytu 0% z celkové částky za ubytování
storno 29 – 21 dní před zahájením pobytu 25% z celkové částky za ubytování
storno 20 – 14 dní před zahájením pobytu 50% z celkové částky za ubytování
storno 13 – 2 dny před zahájením pobytu 75% z celkové částky za ubytování
storno 1 den před a v den zahájení pobytu 100% z celkové částky za ubytování

V případě předčasného odjezdu v hlavní sezoně (25.12. – 11.3.) bude účtován storno poplatek ve výši 90% z celkové ceny. Stejné podmínky platí v případě nedodržení plného počtu objednaných lůžek.

  1. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat.
Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby.
V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět.
Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

  1. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit.
V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě.
Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

  1. Platnost

Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 11.12.2015 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či odesláním elektronické rezervace z internetových stránek.